Informacje o projekcie

Tytuł projektu:

„Postaw na siebie!”

Kto realizuje:

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „INWENCJA” oraz CDG pro Sp. z o.o.

Okres realizacji:

1.09.2023 r. – 31.10.2027 r.

Cel projektu:

wspieranie uczenia się przez całe życie poprzez uczestnictwo w usługach rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, finansowanych za pośrednictwem Podmiotowego Systemu Finansowania, a w konsekwencji uzyskanie kompetencji/kwalifikacji (w tym w zakresie kompetencji cyfrowych oraz z wyłączeniem umiejętności/kompetencji podstawowych) przez min. 85% grupy docelowej.

Grupa docelowa:

2 970 osób dorosłych (w tym 1 443 kobiet), zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie Miasta Rzeszowa, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje umiejętności /kompetencje / kwalifikacje (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową). W grupę docelową wpisują się osoby w niekorzystnej sytuacji tj. osoby posiadające niskie wykształcenie, osoby w wieku 55 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, rodzice/opiekunowie prawni samotnie wychowujący dziecko/dzieci do lat 18 oraz kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim.

Działania:

W ramach Projektu Uczestnicy mogą skorzystać z:

  • kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
  • kursów umiejętności zawodowych,
  • innych kursów, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 
  • walidacji i certyfikacji kwalifikacji i kompetencji, w tym ich odnawiania, jeżeli jest to wymagane właściwymi przepisami.

Rezultaty:

Rezultatem projektu będzie uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji (w tym kwalifikacji cyfrowych i zielonych) przez co najmniej 2525 osób, w tym 1227 kobiet.

Projekt realizowany jest z zastosowaniem podejścia popytowego, co oznacza, że Uczestnik samodzielnie wybiera usługę rozwojową, którą chce realizować oraz jej wykonawcę.

#FunduszeUE     #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu:

18 295 200,00 zł

Kwota dofinansowania:

17 380 440,00 zł

W tym:

  • Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 15 550 920,00 zł
  • Wysokość dofinansowania z dotacji celowej: 1 829 520,00 zł